Mødemarkedet i stærk fremgang i Danmark

Der blev i 2017 afholdt 193.000 møder på danske mødesteder, og antallet af mødedeltagere nåede 7,8 mio. Møderne skaber en omsætning på 26 mia. kroner, og mødeturismen er således en vigtig del af dansk turisme.
Tirsdag, oktober 2, 2018

En ny rapport opgør omsætningen på det kommercielle mødemarked i Danmark til 26 mia. kroner. Samlet set har mødemarkedet og mødeturismen oplevet en stigning i omsætningen på hele 25 pct. siden 2010, og det er kongresser og virksomhedskonferencer, der tegner sig for stort set hele denne stigning. Andre typer møder, fx messer og udstillinger holder status quo. Generelt er antallet af udenlandske deltagere i møder steget. Det lå på knap 2,6 mio. sidste år, næsten 928.000 flere end i 2010.

Tallene fremgår af rapporten Mødemarkedets økonomiske betydning i Danmark, der belyser det danske mødemarked, herunder kapacitet, volumen, økonomi og hvilke møder, der bliver holdt rundt i hele landet. Den er udarbejdet af VisitDenmark i samarbejde med MeetDenmark, HORESTA, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Center for Regional- og Turismeforskning m.fl. og viser en generel flot fremgang for mødemarkedet i Danmark.

”Erhvervs- og mødeturismen er et vigtigt forretningsområde i dansk turisme. Og det er meget positivt, at vi kan konstatere fremgang og udvikling i form af et stigende døgnforbrug blandt mødedeltagerne og en positiv udvikling i mødeomsætningen. Samtidig skal vi også huske at glæde os over, at mødeturismen skaber værdi for Danmark ved at styrke danske virksomheders internationale netværk og profilerer vores virksomheder og forskningsmiljøer. Det er blandt andet på den måde, at vi skal lykkes med at tiltrække flere udenlandske talenter til Danmark,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Det er også karakteristisk for mødemarkedet, at store møder trækker mange deltagere på én gang og skaber stor omsætning, og derfor er de vigtige for mødestederne. Men også de andre typer møder med færre deltagere har stor betydning, fordi de mindre møder løbende bringer mødestedernes kapacitet i spil.

Højt forbrugende internationale mødeturister

Den internationale konkurrence om mødeturisterne er stigende. Det skyldes bl.a., at dette turistsegment har det højeste gennemsnitlige døgnforbrug. Således har en gennemsnitlig mødedeltager et døgnforbrug på 2.470 kroner, hvilket er en stigning på 23 pct. siden 2010 (13 pct. når der justeres for inflation).

Ser man specifikt på de udenlandske overnattende deltagere til kongresser og konferencer, er der endnu flere penge at hente. Justeret for inflation er deres døgnforbrug steget med hele 24 pct. og runder nu 4.190 kroner. Derfor er det også de internationale kongresser og virksomhedskonferencer, som mange lande forsøger at tiltrække.

I konkurrencen om det lukrative mødemarked er det vigtigt, at der etableres et kendskab til Danmark som destination, pointerer VisitDenmark. Ikke mindst er kendskabet vigtigt for at tiltrække endnu flere deltagere til de store internationale møder og kongresser, som MeetDenmarks destinationer sammen med lokale partnere vinder til landet.

”Det kendskab er med til at påvirke, om man har lyst til at komme hertil til møde. Så i dag er vores markedsføring på det internationale mødemarked baseret på de samme styrkepositioner, som vi bruger i vores markedsføring over for de almindelige turister. Under overskriften In Denmark, everything is closer har vi fokus på mad og dansk livsstil med bl.a. hygge og cykler, så kommunikationen af Danmark som mødedestination tager udgangspunkt i Danmarks brand,” siger adm. direktør Jan Olsen, VisitDenmark.

Internationale kongresser og virksomhedskonferencer driver væksten

Over halvdelen af omsætningen på det danske mødemarked stammer fra virksomhedskonferencer og fra kongresser, som er et stort fokusområde for det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturisme, MeetDenmark:

”Væksten i omsætningen på det danske mødemarked drives af kongresser og virksomhedskonferencer, som alene i 2017 omsatte for 14,6 mia. kr. i Danmark. Kongresserne er en attraktiv forretning, og det kræver en langsigtet og målrettet indsats af de danske destinationer at vinde værtskaber i konkurrence med mange andre destinationer verden over. Indsatsen indebærer bl.a. opdyrkning af internationale relationer, samt at destinationerne sammen med lokale partnere løbende udvikler kongresproduktet og de ofte omfattende budmaterialer, som kunderne kræver. Vi skal fortsat øge andelen af den internationale mødeturisme og særligt inden for de danske forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner som fx medicin og medico, vind og offshore, cleantech og greentech.” siger Birgitte Hee Olesen, formand for MeetDenmark, der er forankret hos Wonderful Copenhagen.

Del denne side

Rapport: Mødemarkedets økonomiske betydning for Danmark
Hovedresultater
 • Der blev i 2017 afholdt knap 193.000 møder på landets godt 750 danske mødesteder.
 • De fleste møder var endagsmøder. Kun 8 pct. af møderne varede tre dage eller længere.
 • De 193.000 møder tiltrak 7,8 mio. deltagere.
 • De fleste mødedeltagere var dagsdeltagere. Der var 6,2 mio. dagsdeltagere.
 • En stor del af de danske dagsdeltagere var lokale.
 • De overnattende deltagere udgjorde 20 pct. af det samlede antal mødedeltagere.
 • Der var godt 1,0 mio. danske og knap 0,5 mio. udenlandske overnattende mødedeltagere.
 • De 7,8 mio. deltagere havde sammenlagt 10,5 mio. mødedeltagerdage.
 • Mødemarkedet skabte en samlet omsætning på 26 mia. kr. Kongresser og virksomhedskonferencer står for 14,6 mia. kr. og andre møder for 11,4 mia. kr.
 • 47 pct. af mødemarkedets økonomi blev skabt i forbindelse med selve mødeafholdelsen.
 • Resten blev skabt af mødedeltagernes individuelle forbrug uden for mødet.
 • Den gennemsnitlige mødedeltager havde et døgnforbrug på 2.470 kr. Dette gennemsnit dækker over stor variation mellem de forskellige mødedeltagertyper.
 • Udenlandske overnattende kongres og konferencedeltagere havde det højeste døgnforbrug på 4.190 kr.
 • Udenlandske mødedeltagere bidrog med 9,8 mia. kr., svarende til 38 pct. af mødemarkedets samlede omsætning.
 • Den regionale fordeling viser en klar sammenhæng mellem udbud af mødesteder, mødeaktivitet og mødeøkonomi.
 • Den samlede mødeomsætning var 25 pct. højere i 2017 sammenlignet med en tidligere undersøgelse.
 • Omsætningen i forbindelse med afholdelse af kongresser og konferencer i 2017 var 49 pct. højere.