Gå til indhold

VisitDenmark’s Data Protection Notice

-

Vi tager beskyttelsen af personoplysninger alvorligt og tilstræber at have størst mulig gennemsigtighed om vores indsamling og behandling af personoplysninger. Når vi behandler personoplysninger om dig, skal du vide, hvilke oplysninger vi behandler samt til hvilke formål.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Denne Data Protection Notice har til formål at oplyse dig om, hvordan VisitDenmark behandler de personoplysninger, som du har givet til os, eller som vi har indsamlet i forbindelse med formålene, når du agerer som modtager af nyhedsbreve.
Vi vil alene behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med denne Data Protection Notice samt den lovgivning, vi er underlagt, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ('Databeskyttelsesforordningen') samt lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen ('Databeskyttelsesloven') samt anden lovgivning, der supplerer disse regler.

VisitDenmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

VisitDenmark
Islands Brygge 43, 3.
2300 København S
CVR-nr. 33055331
Telefon: (+45) 32 88 99 00
Mail: contact@visitdenmark.com

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, DPO Team ApS.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: dpo@visitdenmark.com
På telefon: (+45) 71 74 90 20

Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfra vi indsamler dem, til hvilke formål vi indsamler dem, og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du tilmelder dig et eller flere af vores nyhedsbreve, indsamler vi altid oplysninger om din e-mailadresse, nationalitet, IP-adresse, kilde og dato/ klokkeslæt for tilmelding, samt hvilke(t) nyhedsbreve du ønsker at modtage og at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve på e-mail. Alt afhængig af hvilke(t) nyhedsbreve du tilmelder dig, indsamler vi tillige oplysninger om hvilken virksomhed/organisation du arbejder for, navn, din jobtitel og telefonnummer.

Formålet er at sende dig det/de nyhedsbrev(e), som du har anmodet om samt at markedsføre Danmark som turistdestination i henhold til udførelsen af den opgave som VisitDenmark, som offentlig myndighed, har fået pålagt, jf. Lov nr. 648 af 15. juni 2010 om VisitDenmark, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra e, samt for at kunne dokumentere, at du har givet samtykke til at modtage nyhedsbreve på e-mail, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve indsamler vi primært oplysningerne direkte fra dig. Dette sker for eksempel når du tilmelder dig via vores hjemmeside eller når du anmoder om nyhedsbreve i forbindelse med messer, partnerarrangementer, workshops samt diverse andre aktiviteter, herunder konkurrencer, i VisitDenmark regi. 

Facebook Pixel
VisitDenmark anvender tredjepart cookies (Facebook-pixel) til at tilpasse vores indhold og målrette markedsføring på Facebook og Instagram overfor dig og andre annoncegrupper, samt til at analysere effekten ved annoncering på baggrund af handlinger, foretaget på vores på hjemmeside. Ved at klikke ”Accepter alle” cookies, samtykker du til VisitDenmarks brug af Facebook-pixel. Du kan altid tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i cookieoversigten, som du finder i vores cookiepolitik nederst i venstre hjørne på hjemmesiden. Du kan læse mere om Facebook-pixel her. Formålet med behandlingen er at markedsføre Danmark som rejsedestination, samt for at kunne dokumentere, at du har afgivet samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Facebook marketing 
Når du tilmelder dig VisitDenmarks nyhedsbrev, kan VisitDenmark dele dine personoplysninger med Facebook. Dine personoplysninger indgår i en profilering med henblik på at kunne identificere en ny målgruppe med samme profil. Formålet er at kunne markedsføre for lignende personer som dig, men ikke at udsætte dig for målrettet markedsføring.  Behandlingen foretages som led i VisitDenmarks myndighedsudøvelse at markedsføre Danmark som rejsedestination, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Du har til enhver tid en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til profilering jf. Databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 2.

Målrettet nyhedsbrev
Når du tilmelder dig VisitDenmarks nyhedsbrev, foretager VisitDenmark over tid en profilering, baseret på din klikadfærd og dermed hvad du især er interesseret i at læse. Det gør vi for at øge relevansen af vores nyhedsbreve for dig som bruger. 

Denne adfærd registreres via VisitDenmarks E-mail marketing platform ved anvendelse af UTM tracking parametre. Formålet med behandlingen er at fremsende dig målrettede nyhedsbreve, som led i VisitDenmarks myndighedsudøvelse at markedsføre Danmark som rejsedestination, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Du har til enhver tid en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til profilering jf. Databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 2. 

Modtagere af personoplysninger
Dine personoplysninger kan blive overført til leverandører, samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre tredjeparter, der behandler oplysninger på vegne af VisitDenmark. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået en databehandleraftale med alle vores databehandlere, der lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningens art. 28. Denne pålægger disse databehandlere at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandling opfylder kravene i forordningen og sikrer beskyttelse af dine rettigheder.

Dine personoplysninger kan endvidere videregives til offentlige myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse eller er nødvendigt for at udføre den opgave, VisitDenmark har fået pålagt.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til udsendelse af nyhedsbreve. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Én af databehandlerne, Salesforce, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC).

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare og behandle dem.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. arkivlovgivningen, forældelses- og bogføringsloven mv., kan medføre, at vi har en ret eller pligt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. Vi forbeholder os derudover retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet nedenfor, hvis vi vurderer, at det vil være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbreve slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbreve trækkes tilbage, medmindre vi er retligt forpligtet til at gemme oplysningerne.

Vi opbevarer dog dokumentation for dit samtykke to år efter, du har trukket det tilbage i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens retningslinjer på området.

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af disse oplysninger oplyser vi dig nedenfor om dine rettigheder.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om at modtage oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til dpo@visitdenmark.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette gælder f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, herunder forvaltningsloven eller arkiveringsloven, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring, heri profilering.

Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få disse personoplysninger overført til en anden dataansvarlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på dpo@visitdenmark.com

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over VisitDenmarks behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon (+45) 33 19 32 00.

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Versioner
Dette er version 7.1 af VisitDenmarks Data Protection Notice dateret November 2021.

Såfremt vi foretager ændringer i nærværende Data Protection Notice, vil du blive orienteret om det, i det omfang vi forsat har dine personoplysninger registreret og ændringer har en indvirkning på dig.

Share your wonders: