VisitDenmark

Vesløs Kirke

Landsbykirke

Vesløs kirke er en romansk kvaderstenskirke fra 1100-tallet. Den består af det oprindelige skib og kor. Våbenhuset er af nyere dato. Efter reformationen var kirken først ejet af staten (kronen) og senere af herregården Vesløsgaard. Fra 1540-80 var herregården ejet af Lukas Krabbe. Nogen af Lukas Krabbes forfædre havde i 1534 skænket et stykke jord til præstegården i Øsløs mod, at der til gengæld blev afholdt sjælemesser. Men disse messer blev forbudt med reformationen to år senere. Krabbe krævede jorden tilbage, men sognepræsten, Anders Harbo, modsatte sig. Sagen kom for retten, der afgjorde sagen til fordel for kirken. I 1555 – 5 år efter sognepræstens død – skænkede Lukas Krabbe en klokke til kirken. Den er stadig i brug. Den overgik først til selveje i 1910. Klokkehuset er fra 1916. Kirken fik en stor istandsættelse i 1917-18, som delvis blev finansieret af salg af kirkens gamle blytag. Salget indbragte i alt 8.079 kr. Der var gode priser på bly på grund af 1. verdenskrig. Den seneste restaurering blev foretaget i 1990. 1721-31 var Enevold Nielsen Berregaard ejer af kirken. Han havde købt Vesløsgaard i 1702 og ejede mange gårde i Thy – bl.a. herregården Kjølbygaard i Hunstrup. Han var borgmester i Thisted og ligger begravet i Thisted kirke. Tympanon med korslam indsat over døren i våbenhuset. Den stammer oprindelig fra syddøren. Den var bevaret i 1870 ifølge en optegnelse af arkitekt Uldall, men spor af døren er næsten væk nu på grund af omsætning af muren. Døren har haft samme bredde som bueslaget. Buen er tovsnoet. Korslammet minder om en tilsvarende tympanon fra Tømmerby kirke, der findes i Lild. Over norddøren (inde i våbenhuset) sidder en døroverligger med slyngornament og kors. Sit nuværende udseende har kirken fået ved en større restaurering i 1990. Alterbordet er opført af granitkvadre med en monolit som bordplade. Midt i bordpladen findes en helgengrav. Se også alterbordet i Øsløs. Der findes en alterkalk, der er skænket til kirken i 1668 af Maren Nielsdatter. Den bærer hendes og hendes afdøde mands initialer. Alterstagerne er skænket af Niels Krabbe, Vesløsgaard, i 1588 i forbindelse med hans første hustru Ingeborg Juels død. De bærer begge en indskrift: Thise tho Liuse Stager hafver Kiercken oc Niels Krabbe til Vesløsgard oc Sognemend her til Vesløs betal oc gifvit til Kiercken. Dertil kommer årstallet 1588 samt en række våbenskjold. Se også alterstagerne i Tømmerby kirke. I koret står også en degnestol i enkel udførelse. Romansk døbefont. Kummen er tøndeformet med en rundstav mellem to små false foroven og en tovstav forneden. Foden med dobbeltarkader minder om flere andre. Se links under Kettrup kirke. Dåbsfadet er skænket af Palle Rosenkrantz, Vesløsgaard, i 1642. Dåbskanden, der er af tin, er fra o. 1850 og er meget lig den i Kåstrup kirke. Prædikestolen bærer årstallet 1589. Den er af samme type som Lild og Gøttrup kirker. Billederne af evangelistsymbolerne i de aflange storfelter er delvist oprindelige, men opmalet i 1843. Korset, der hænger på triumfvæggen lige bag prædikestolen, er udført i træ og bronze af billedhugger Johannes Kragh, Ordrup. Korset har en tid været anvendt som alterprydelse, idet altertavlen var flyttet til skibets vestvæg. Kirkeskibet er bygget af ingeniør og skibsbygger Jørgen Harbo Andersen og er ophængt i kirken i 2003. Det er en kopi af Oseberg-skibet, der blev fundet ved Tønsberg i 1904. Palle Rosenkrantz, hustruen Ingeborg Krabbe og datteren Ingeborg døde alle i 1600-tallet og blev begravet i et gravkammer under koret. Ved den store restaurering af kirken i 1918 efter overgangen til selveje, blev de tre kister nedsat på kirkegården, mens kistepladerne blev ophængt i kirken.