Effekten af events

Foto: © Isbjerget (2013) – CEBRA, JDS Architects, Louis Paillard and SeARCH. Photo: Dennis Borup Jakobsen

Store internationale sports- og kulturevents er med til at brande Danmark og tiltrække internationale turister til Danmark. Andre events tiltrækker primært danske turister eller lokale fra et nærområde. 

Hver event har sit eget DNA og sit eget formål. Nogle events har fokus på at skabe international turismeomsætning og på at brande Danmark internationalt. Andre har fokus på forankring, tilknytning og merværdi for et lokalsamfund og andre igen på at skabe interesse for en idrætsgren, et kulturfænomen eller et produkt.

Events, store som små, nationale som internationale, bidrager på forskellig vis til den samlede sociale, kulturelle og økonomiske værdiskabelse i den moderne oplevelsesøkonomi. Det er i det lys, at målsætningerne for et event fastlægges og efterfølgende evalueres. VisitDenmark anbefaler, at der allerede i planlægningsfasen fastlægges målsætninger og målemetoder med henblik på en systematisk evaluering af eventets succes.

Turismeøkonomiske effekter af events 
Som et led i udførslen skal de fleste events evaluere og dokumentere effekterne af begivenheden, herunder om eventen har skabt øget lokal, regional eller national turismeomsætning. VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark har derfor udviklet en model til beregning af turismeøkonomiske effekter af events.

Download prognoseark til beregning af effekten af events

Målet er at skabe et grundlag for ensartet og vidensbaseret opgørelse af de umiddelbare turismeøkonomiske effekter af events. Modellen kan bruges dels som prognose til at beregne forventede effekter for en mulig event og som evaluering af de turismeøkonomiske effekter af en afholdt event. Fordelen ved at bruge modellen er, at der skabes et vidensgrundlag om eventafholdelse, så man kan sammenligne de turismeøkonomiske effekter fra event til event.

Redskab til læring, planlægning og evaluering
Modellen for opgørelse af de turismeøkonomiske effekter skal ses som et redskab til læring, planlægning og evaluering. Modellen, i sig selv kan ikke svare på, om et event kan betale sig på bundlinjen. For eksempel indgår lokale tilskueres billetkøb, sponsorater m.m. ikke i de turismeøkonomiske beregninger. Selve det økonomiske resultat for arrangørerne af eventet kan i princippet være negativt, mens de samlede samfundsmæssige effekter kan være positive. Og omvendt. 

Opgørelsen af den samlede samfundsøkonomiske bundlinje kræver, ud over de turismeøkonomiske nøgletal, i princippet også en værdifastsættelse af svært målbare fænomener på både plus- og minussiden. Af positive effekter kan eksempelvis nævnes branding og markedsføringseffekter og værdi for lokale i form af fx stolthed og opbakning, mens minussiden omfatter ekstraordinære eventomkostninger, ressourceforbrug og gener som fx trængsel for lokalbefolkningen og alternativomkostninger af evt. offentlige midler.

Alt efter målsætningerne for eventet kan modellen for turismeøkonomisk effektmåling supleres med evaluering på andre relevante parametre.

Martin Fonnesbech-Sandberg
Kontakt Martin for at høre nærmere

Seniorøkonom

mfs@visitdenmark.com