VisitDenmark

Arup Kirke

En landsbykirke nær Arup by.

Kirken består af romansk skib og kor opført af granitkvadre. Der er ingen af de oprindelige vinduer bevaret. Derimod er der bevaret spor af alle tre vinduer i koret. Ifølge en indskrift på alterkalken fra 1505 er kirken indviet til S. Morten. Begge døre er bevaret. Syddøren er endnu i brug gennem våbenhuset, mens norddøren er tilmuret, men synlig. Tårnet er oprindelig sengotisk. Hele tårnets sydside blev nedtaget og genopmuret i 1697. Gavlene har haft kamtakker – 7 på hver gavl. Vestgavlen har tillige haft fem spidsbuede blændinger – den midterste en dobbeltblænding. Tårn og våbenhus blev hovedistandsat i 1924-25 ved arkitekt Ejnar Packness. Våbenhuset, der er opført foran syddøren, har sit nuværende udseende fra kirkens hovedistandsættelse 1924-25. I 1691 blev der opført et nyt våbenhus, som havde egetræsbindingsværk og blytag. Klokken er fra o. 1300. Kirken var i privateje fra 1723, til den blev selvejende den 1. juli 1913. I koret findes en række stenhuggerfelter og andre figurer/ornamenter.

Triumfbuen har skråkantsokkel og ikke helt ens profilerede kragsten med glatte ender. Stolestaderne er fra o. 1625. Langs væggene er der høje paneler. Orglet er placeret i tårnrummet. Begge lysekroner er »Skænket af forhenværende Kirkeejer Peder Bak, Arup, til Julen 1921 – Gud til Ære«. 

Alterbordet er opført af granitkvadre med en monolit som bordplade. I bordpladen findes en tom helgengrav.

Altertavlen, der er af lutheransk fløjtype, er fra årene 1580-90 og svarer til altertavlerne i Hunstrup, Nørhå og Hvidbjerg Mors kirker. Den blev stafferet i 1707 samtidig med prædikestolen af maler Christen Pedersen Lyngbye. Se også nadverbillerne i Tved og Karby kirker.

På altertavlens fløje ses til venstre Moses, der står med lovens to tavler: »Loven er given ved Mosen.« Kristus ses på fløjen til højre. Han har glorie og står med jordkloden i sin højre hånd – verdens hersker – og sejrsfanen i venstre hånd. Foroven står der: »Mens Naaden og Sandhed ved Christum Jesum.«

Der har været en alterhimmel med en helligåndsdue på undersiden. Den blev nedtaget i 1881.

Kirken har en alterkalk fra 1505 med denne indskrift: »Calix ecclesie sti Martini in Aarup anno D(omi)ni Mdv« Det betyder: »S. Mortens kirke i Arup’s kalk, år 1505.«

Disk, kande og oblatæske er fra 1800-tallet. 

M. Mackeprang skriver om Arup-fonten i Danmarks middelalderlige døbefonte, s. 179-181: Foden er en terningkapitæl med hjørnestrenge, der har form af kummede halvsøjler med klokkelignende baser. I terningkapitælens skjolde er der ligearmede kors med firkantede udladninger i lavt relief. Der er fire diametralt stillede, ganske ens nedadvendte liljeornamenter. — Lignende fonte findes i Klim og Vust.

En fontehimmel fra 1596 blev taget ned i 1881 og findes ikke mere.

Der findes et glat dåbsfad af messing fra 1862. I 1711 blev der anskaffet et messingbækken af drevet arbejde. Det findes dog ikke mere. 

Prædikestolen fra 1593 er af samme type som Kollerupstolen. Storfelterne adskilles af fritstående søjler, der står på fremspring. Evangelisttegnene, der er er naivt udskårne, minder om Tved kirke. Stafferingen er ligesom altertavlen fra 1707.

Den kvadratiske lydhimmel er noget yngre end prædikestolen. Kirkeskibet er den tremastede bark »Neptun«. Det er bygget af H. Flyvholm og skænket af sognets beboere i 1941. Tavlen hænger i skibets vestende på nordvæggen. Fattigblokken er fra 1700-tallet.