©  Foto:

Brovst Kirke

Brovst kirke er opført i middelalderen.

Kirken består af romansk skib og kor med halvrund apsis, et ombygget tårn mod vest, våbenhus mod nord samt en nyere tilbygning (tidligere ligkapel, nu dåbsventeværelse) ved tårnets sydside.

Den romanske kirke er opført af blandet materiale kvadre, rå kamp og teglsten; murværket virker ret uordentligt, hvilket måske skylde reparationer, om ikke ligefrem en ombygning.

Apsiden, der er af teglsten, har under gesimsen tre savsnitskifter. Oprindelige vinduer, af meget uregelmæssig form, ses som indvendige blændinger i skibet, én i hver side. Syddøren er tilmuret, norddøren udvidet i 1951.

Ifølge Pontoppidans Atlas har Frands Rantzau istandsat kirken 1729, ligesom han lod gøre altertavle, prædikestol og pulpitur.