©  Foto:

Den grønbrogede tudse – Samsøs sjældne fløjtetudse

Af Bjarne Manstrup, Naturvejleder i Samsø Kommune
I Danmark lever der tre tudsearter: skrubtudse, strandtudse og grønbroget tudse. Skrubtudsen er langt den mest almindelige. De to andre arter er sjældne.
På Samsø er det nærmest omvendt. Her er ingen skrubtudser, strandtudsen er ret sjælden hvorimod den grønbrogede tudse er almindelig.
 
Sådan har det dog ikke altid været. Op gennem 1900-tallet ændrede landskabet karakter på grund af effektiviseringer af jordbruget. Lavtliggende vådområder blev drænet og vandhuller fyldt op. Det var skidt for frøer og tudser, der behøver vand for at kunne yngle. I 1970’erne og 80’erne blev der foretaget flere registreringer af tudserne, og resultatet viste, at de var tæt på at forsvinde på øen. I 1984 havde de grønbrogede tudser kun ynglesucces i ét gadekær på hele øen. Men så skete der noget.
 
Landmænd og andre lodsejere fik tilbudt nye vandhuller betalt af det offentlige. Projektet fik stor opbakning, og i løbet af en kort årrække blev der gravet 30-40 nye vandhuller. Senere kom der flere til, og tudserne fandt normalt hurtigt frem til de nye ynglesteder. Tilbagegangen var vendt og tudsen, der var tæt på at forsvinde, blev udbredt over det meste af øen.
 
I de senere år ser det dog ud til, at tudserne igen er i tilbagegang. Noget tyder på, at de grønbrogede tudser foretrækker nye ynglesteder, og at de tilsyneladende mister interessen, når et vandhul når en vis alder. Hvis det er tilfældet, kan man sandsynligvis opnå en god effekt ved at oprense eksisterende vandhuller.
 
Den grønbrogede tudse kendes på det smukke mønster af grålige og grønne farver. Hannernes sang, der minder om en fløjtetrille, høres fra april til juni. De er mest aktive mellem kl. 22 og 02.
 
Strandtudsen er ensfarvet brunlig med en karakteristisk gul stribe ned at ryggen. Hannernes sang er en langtrukken ”snerren”. De er ligeledes mest aktive i aften- og nattetimerne.