©  Foto:

Hee Kirke

Hee Kirke er med sit særprægede tårn og trods en hårdhændet restaurering i 1882-84 et af landets mest betydningsfulde romanske bygningsværker.

Formodentlig opført i 1140-erne, tårnet omkr. 1200. Kirken har været herredskirke og er antagelig opført ved beslutning på det nærliggende ting, der lå syd for kirken. Romansk kor og skib (granitkvadre) med to sengotiske udbygninger mod syd (romansk stil - opført af granitkvadre fra den nedbrudte No kirke, hvorfor tilbygningen stadig kaldes 'No Kirke') og et højromansk vestparti, hvis nederste stokværk er samme bredde, men højere end skibet. Det øverste stokværk er den noget smallere tårnafslutning (granitkvadre). Specielt vestpartiet (1882-84 nedtaget til grunden og genopført) har velbevarede romanske enkeltheder, murene deles af pilastre i smalle blændingsfelter med små rundbuer. Vestportalen har frisøjler og tympanon med dobbeltløve. Et stykke over portalen ses et par fremspringende, groteske løvehoveder. I tårnpartiets mellemstokværk er nogle små rum som bl.a. har huset Hind herreds arkiv. Altertavlen er et anseligt arbejde i senrenæssance fra 1635. I koret står en degnestol bærende våben for Juel og Munk (sengotisk stil, års- tallet 1523 indridset) og en præstestol (rig renæssancestol fra omkring 1600).

I skibet er ophængt et godt gotisk korbuekrucifiks fra omkring 1450. Indmuret i den vestre arkade mellem skibet og sydkapellerne er der et smukt monstransskab (et gemme fra katolsk tid, hvor hostien opbevaredes og fremvistes ved gudstjenesten) fra omkring 1460 med gitterlåge og dør, som bærer en malet fremstilling af Kristus som smertensmand og våben for Peder Skram og Ellen Krag.

Kirken er åben på hverdage fra kl. 8 til 16.