©  Foto:

Hjerk Kirke

Hjerk kirke, der ligger på et af de højeste punkter i Salling og kan ses viden om, er en romansk kvaderstenskirke med kor og skib. Det nuværende tårn er bygget først i 1500-tallet til den klokke, som er støbt i 1507 af Peter Hansen i Flensborg og har indskriften: "Gud til lov og hæder og alle Guds Helgen og Skt. Johannes". Det sidste kan tyde på, at Johanniterne på Dueholm kloster har haft en finger med i spillet.

Den tilmurede kvindeportals tympanonfelt har et viekors i granit. Våbenhuset er bygget i årene efter stormfloden i 1825 og de gamle romanske vinduesfatninger ligger som grundsten mod øst, idet der er sat nye vinduer ind mod syd og nord.

Kirkens døbefont skal efterligne en trætønde, som den erstatter i sten.
Kummen er dekoreret med elleve tætliggende rundstave.

Alterbordets forsidepanel stammer fra slutningen af 1500-tallet. 

Storfeltet i altertavlen er skænket af lensmanden Jacob Høeg. Det rummer et  meget særpræget maleri fra 1780'erne af Johs. Siem bekostet af sognepræst Arrøe, der blev gift med Niels Rybjergs søster i 1770.
Det nyere romantiske altermaleri fra midten af 1800-tallet blev fjernet ved restaureringen i 1954. Det hænger nu i tårnrummet.

Prædikestolen med den enorme lydhimmel er snedkeret samtidig med altertavlen. Stafferingen er  ændret flere gange, sidst i 1954 og lidt mere ved restaureringen i 1999, hvor de gamle loftbjælker kom frem og bænkenes farver blev smukt afstemt efter altertavlen af konservator Holm fra Aalborg.

I våbenhuset, der er nyistandsat, har der de sidste mange år været udstillinger ved højtiderne af lokale kunstnere, som enhver vil kunne se, når kirken er åben.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur.