VisitDenmark

Hundborg Kirke

Landsbykirke.

Kirken består af romansk skib og kor samt en gotisk vestforlængelse. Kirken har haft et gotisk tårn ovenpå forlængelsen mod vest. Tårnet blev nedrevet i 1686. Der er mange flere granitkvadre i vestforlængelsen end der kan komme fra nedbrydningen af den romanske gavl. Hele vestforlængelsen inklusiv gavlen er opført af kvadre. Endvidere blev 303 kvadre (= 74 vognlæs) kørt til Kallerup kirke efter nedrivningen af tårnet, mens yderlgiere 180 kvadre blev liggende på kirkegården. Det kan tyde på, at der har været et romansk tårn. Våbenhuset er opført i 1896. Et klokkehus, der ikke længere findes, blev opført i 1681. Klokkekammen er fra 1880. Kirken blev i 1699 tilskødet Cornelia Bickers, Vestervig, men fra 1731 hørte den under sognet store gårde Råstrup og Ulstrup. Den blev selvejende 1. januar 1913. Klokken er omstøbt i 1839. Den gamle klokke bar indskriften: »Pier Piersen Morsing haver ladet støbe meg her 1579« En lille klokke på 36 kg blev afleveret ved klokkeskatten i 1601. Korbuen er på et tidspunkt omsat med store, røde mursten. De oprindelige kragsten sidder nu – omvendt – som sokkelsten. Der har været kalkmalerier, men de er fjernet nok allerede i 1600-tallet. I skibets vestende ses de fortykkede mure, der har båret det gotiske tårn – og måske også et romansk tårn. Koret er præget af den overdådige altertavle samt skriftestol og degnestol. Det oprindelige romanske vindue i nordvægget er muret til. Det samme gælder korets østvindue bag altertavlen. Alterbordet er af træ og har et forsidepanel fra o. 1600 med tre arkadefelter. Alterstagerne er fra 1650-1700. 

Altertavlen er skåret af Søren Pedersen, Horsens, i 1691. Søren Pedersen menes at være elev af den store mester Peder Jensen Kolding, der havde et værksted i Horsens. Altertavlen er en kopi af den altertavle, som Peder Jensen Kolding skar til Jannerup kirke 1648. Giverindskriften lyder sådan her:

»Denne altertafle hafver præsten til disse meenigheder Oluf Nielssøn Hosum og hans hustru Maren Jensdatter Holst ladet på eegen bekostning år 1691 giøre og 1692 stafere. Det er alt kommet af dig, og af din haand, hafver vi gifvet dig det. 1. Pet. XXIX. Derfor ikke os Herre, ikke os, men gif dit nafn ære. Psalm. CXV, 1.«

  • Pelikanen, der mader sine unger med sit eget blod er en allegori på Kristi død og opstandelse.
  • Fugl Fønix er en allegori på opstandelsen. Den bygger sig en rede af vellugtende urter og brænder sig selv op, men opstår af asken på den tredje dag.

Skriftestolen står i korets nordøstlige hjørne. Den er antagelig lavet af Søren Pedersen, der også har udført altertavle og prædikestol. Forneden har den tre arkadefelter, og foroven er der gennembrudte felter med rankeværk. Billedfelterne viser syndefaldet, Moses og Kristus. Degnestolen er ligesom altertavle, skriftestol og prædikestol udført af Søren Pedersen. I 1549 blev der oprettet en latinskole i Thisted. Tredjeårs disciplene var forpligtede til at medvirke ved gudstjenesterne i oplandets kirker. Mundingsprofil, bægerblade, firkantet fod med hjørneknopper gør den til en typisk thybofont. Afløbet er tilstoppet med ler. Der findes et dåbsfad, der er lavet o. 1575 i Nürnberg. Prædikestolen er udført af billedsnider Søren Pedersen, Horsens, der påtog sig opgaven den 6. oktober 1688. 1690 blev den stafferet. Storfelterne har rigt udsmykkede arkadefelter. Kristus med verdenskuglen og evangelisterne står på hjørnerne. Lydhimlen var oprindelig lavet til at hænge over døbefonten, hvad skriftstederne signalerer. Den er udført af Søren Pedersen, billedsnider i Horsens, der også har udført prædikestolen og altertavlen og formentlig også skriftestol og degnestol i koret. I 1889 fik den sin nuværende plads over prædikestolen som lydhimmel. Citatet fra Esajas’ Bog er ikke fra kap. 10. Den ældste præstetavle er usædvanlig derved, at den har en lang redegørelse for kirkens historie i Danmark helt fra Poppos jernbyrd.

Pulpituret, der er fra begyndelsen af 1700-tallet, er stafferet af Jens Jensen Thrane i 1708. »Til denne stoels stafering Lood Her Olluf vejen bane. Men den, som Konsten forestood hand var Jens Jensen Trane. 1708 den 16. sept.« Kistepladerne er ophængt i skibets vestende på nordvæggen. Gravsten med indskrift på latin, der i oversættelse lyder: »O, sig med ydmyge bønner: Forbarm dig og bed; læser for den gravlagte Broder Aslak.« Et stort processionskors og to mindre georgskors. I kanten er der et rudemønster. Teksten findes indenfor kanten. Stenen er indmuret i skibets vestgavl. Tre kors på en golgatahøj. De to mindre kors står under armene på det store. Stenen er uden indskrift. Stenen er indmuret i kirkens sydmur i skibets vestforlængelse. Stenen er forvitret. Relieffet har været højere, men er stadig synligt. – Tårnets sydmur.

Anne Marie Nande Kraft, Sognepræst (kbf)

Rodals Bakke 1
7700 Thisted

97 97 40 14
anmn@km.dk

Helle Sommer Kjærgaard, Sognepræst

Lyngbyvej 36
7755 Bedsted Thy