©  Foto:

Junget Kirke

Junget Kirke fremstår udefra som en langhuskirke uden synlig overgang fra kor til skib. Af den oprindelige, romanske kirke er kun bevaret det lille skib, hvis sydportal er smykket med to søjler. På nordsiden findes udvendige spor af den tilmurede kvindedør. I 1552 blev Grættrup kirke revet ned og sognet sammenlagt med Junget. Formodentligt ved den lejlighed blev Junget kirkes romanske kor revet ned, og kirken blev forlænget mod øst med skib og kor i ét. Ved ombygningen blev de gamle kvadre genanvendt, suppleret med munkesten og muligvis kvadre fra Grættrup kirke.

Tårnet er senmiddelalderligt, opført af genanvendte kvadre og munkesten. En rundbuet åbning mellem det hvælvede tårnrum og skibet er udsmykket med profilerede kragsten, som kan stamme fra den oprindelige korbue. En ny "triumfmur" er opført i 1932 på et tilfældigt sted i den forlængede kirke.

I våbenhuset, der er opført i 1871 af røde mursten, står en søjlebase, der formodentlig har været en del af den nu stærkt forstyrrede norddør.
Prædikestolen fra 1595 er opstillet af Albert Skeel og Anne Kaas for "deres sal. søn Bjørn Skeel til ihukommelse". Deres våben og årstallet findes også på alterkalken. Våbenet er også graveret på alterstagerne fra 1587 og er desuden indsat i de øverste stolegavle.

Albert Skeel blev i 1609 henrettet på Horsens torv for krænkelse af tingfreden i Viborg. Ved restaureringsarbejderne i 1932 fandt håndværkere et skelet med hovedet skilt fra kroppen under prædikestolen! Det formodes at være resterne af Albert Skeel, der i hemmelighed er ført hjem for at blive begravet.

Alterdisken har indgraveret årstallet 1636 og Hans Billes (ejer af Jungetgård 1634-1672) og Kirsten Lunges våben. Dåbsfadet bærer også deres våben sammen med to sæt våben for deres forældre.

Kirkens glatte granitdøbefont er omhugget o. 1880.
Sydvest for kirken findes et stort familiegravsted for slægten Qvistgaard, der 1781-1880 ejede Jungetgård.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur