©  Foto:

Katholm og Munkholm Odder - Thyholm

Katholm og Munkholm Odder - Thyholm

På nordsiden af Thyholm findes der et mægtigt, fredet areal med strandeng.

Af hensyn til de mange ynglefugle er der adgangsforbud i tidsrummet 1. april til 1. juli.

Området er et fint eksempel på den stadige landdannelse, som naturen selv er mester for. Nærmest kysten foregår en aktiv dannelse af krumme odder, og forstrandens småsøer er utvivlsomt dannet ved, at sådanne krumodder tidligere har afspærret lavvandede områder. Store dele af strandengen er i perioder med højvande dækket af vand. Parallelt med kysten strækker sig en tør strandvold, der afgrænser strandengen fra den ferske eng, der rækker ind til de sine steder 8 meter høje skrænter, der udgjorde kystlinien i stenalderen.

Det fredede areal rummer en varieret flora og et alsidigt fugleliv. Optællinger viser, at mindst 14 forskellige arter svømme- og vadefugle yngler i området, og af væsentlige trækfugle kan nævnes pibeand, hjejle og almindelig ryle.