©  Foto:

Klitplantagerne ved Vandet Sø i Nationalpark Thy

Klitplantager ved Vandet Sø med cykel- og vandreruter.

Området omkring Vandet Sø består af Nystrup- Vandet- og Vilsbøl Klitplantager på henholdsvis 2270 ha, 460 ha og 1250 ha.

Nystrup og Vilsbøl Plantager har begge en vestlig del beliggende på hævet stanalderhavbund. Her er væksten generelt ringe. Ellers gælder det for alle plantagerne, at der under flyvesandet er istidsaflejringer af fedt, kalkholdigt moræneler. Det betyder, at der er særdeles gode vækstforhold der, hvor sandlaget ikke er for tyk til, at træernes rødder kan gennemtrænge det.

I Nystrup Plantage er store arealer med indlandsklitter stadig bevokset med den oprindeligt plantede bjergfyr. De fleste steder er bjergfyrren ellers afløst af mere produktive træarter som sitkagran, ædelgran, skovfyr og nobillisgran. I alle plantagerne er der desuden betydelige arealer med bøg, eg og andre løvtræarter.

Der er anlagt i alt 16 afmærkede ruter i et meget afvekslende terræn omkring Vandet Sø og Nors Sø. (Vandet Sø er en af de reneste i Danmark).

I Nystrup Plantage finder man Nordvestjysk Golfbane.