©  Foto:

På skanserne

Året er 1800. Danmark indtræder sammen med Rusland, Preussen og Sverige i et væbnet neutralitetsforbund med det formål at holde sig uden for Napoleonskrigene. Aftalen skulle sikre fred i landet, men resultatet blev det stik modsatte.

 

Europas klemmelus
Forbundslederen, den russiske zar, indgik i 1801 en alliance med Frankrig. De to stormagter beordrede, at alle europæiske havne skulle lukkes for alle skibe fra deres fælles fjende – England. Det afskar England fra at flytte deres flåde rundt, og straks forlangte de, at Danmark udtrådte af forbundet. Gjorde man det, kunne man være sikre på, at Rusland og Frankrig ville tvinge deres allierede til at indtage landet. Danmark var klemt fra alle sider, og valgte det mindste af to onder.

Danmark holdt sig til forbundet, og det fik England til at sende en flåde mod Danmark, for at tvinge landet til at skifte side.

Danmarks midtpunkt

Samsø har siden vikingetiden været af strategisk stor vigtighed. Kontrollerede man Samsø, havde man ikke alene en sikker havn for sine skibe, man kunne også gøre stor skade på en forbipasserende fjendtlig flåde. Med Englands kanoner rettet mod landet, skulle Samsø atter befæstes.

Det store arbejde påbegyndtes den 6. marts 1801. Kaptajn Nicolaj Tidemand blev udpeget som ledende ingeniør.

De vrangvillige samsinger

Tidemand løb straks ved ankomsten til Samsø ind i store udfordringer. I hans notater kan vi læse, at hans overordnede, Major von Czernikow, havde nogle umulige planer: ”[…] jeg og de stakkels Indvaanere skulde spilde Tid og Arbeide paa Udførelsen af en Befæstningsplan, der slet ikke duede, hverken med Hensyn til sin Form eller til de faa Midler, man havde til at forsvare samme. Ingen forestillinger herimod fra min Side kunde hjælpe”.

Tidemand adlød dog majorens ordrer, og arbejdet blev sat i gang. Der skulle bygges skanser og batterier på Besser Rev og Lilleøre, mens der på Kyholm skulle bygges en større befæstning.

Til dette arbejde havde kaptajnen brug for arbejdskraft, og godt 150 samske husmænd og karle blev tvangsudskrevet. Det blev naturligvis ilde modtaget af samsingerne, der jo havde travlt med markarbejde og andet. Lige lidt hjalp det, beretter Tidemand, da ”Grev Danneskiold [kom] svindsende over til Samsø for at bringe Orden tilveie i Arbeidet og medvirke til Landværnets Oprettelse. Han gjorde megen Kvalm, men liden Nytte og skyndte sig bord fra halvgjort Arbeide”.

Byggeriet
Ved Lilleøre byggedes en forskansning – en såkaldt redoute – med palisader og syv 12 punds kanoner. Der var vagthus, officershus, krudtmagasin, materielhus og mandskabshus. På Besser Rev opførtes en stor redoute også omkranset af palisadehegn. Skansen var forsynet med bl.a. officersbolig, kaserne, provianthus og en ovn til gloning af kanonkugler. Kugler, der kunne stoppes i elleve 18 punds kanoner eller to 100 punds kanoner, der pegede ud over havet.

Det største bygningsværk foregik på Kyholm, og stod først fær¬digt i 1805. Her fik man opført to søbatterier forbundet af beskyttede kommandolinjer til en firesidet redoute. Kyholm kom til at huse over 400 soldater, en lille kaserneby med bl.a. kommandantbolig, krudtmagasiner, vagthus, brønd og senere bryggeri, bageri og hestemølle.

En fredelig krigstid
Selve skansearbejdet stod færdigt den 1. oktober 1801, og Samsø var klar til at forsvare sig mod englænderne. Paradoksalt nok indtraf en næsten fem år lang periode med fred i Danmark, indtil i 1807, hvor englænderne bombarderede København og stort set tilintetgjorde den danske flåde.

Tidemand vendte tilbage til Samsø efter flere års fravær, nu som major, og påbegyndte såvel oprustning af mandskabet som forstærkning af forsvarsværkerne. Frem til 1814 var Danmark del af Englandskrigene, men Samsø kom aldrig i kamp. Tidemands skansekonstruktioner var for stærke.

Det kan du se i dag
Kyholm må, som den eneste af øer og holme i og omkring Stauns Fjord, betrædes. Det kræver dog, at du enten har eget fartøj eller kommer med på en af de ture, der en sjælden gang tilbydes.

Skansevoldene yderst på Besser Rev er meget velbevarede. Det er tilladt at færdes til fods på revet uden for fuglenes yngletid. Turen til skanserne er dog lang – næsten 5 kilometer.

Redouten ved Lilleøre er til gengæld nem at komme til. Ved parkeringspladsen over for Samsø Naturskole følger du stien mod vandet.

I HistorieUniverset ved Samsø Museum i Tranebjerg kan børn over 8 år blive kastet tilbage til Englandskrigen. Scenen sættes i fortællehulen, hvorefter det går løs i eksperimenthallen, hvor en miniatureudgave af Lilleøre Skanse skal bygges. I aktivitetsgården fyres kanonen af mod et engelsk krigsskib, og i amuletboden er du med til at støbe en musketkugle, som du får med hjem.

Se mere på www.historieuniverset.dk