©  Foto:

Sandholt Lyndelse Kirke

Altertavle (Olrik 1868) og nederld. Alabasttavle (1575)

Sandholts Lyndelse kirke ligger som en kirke bør ligge. Lige midt i byen, og højt placeret. I sin gotiske stil rager den majestætisk op over de omkringliggende gårde og huse. Hvornår de første sten som fundament til kirken er lagt, står hen i det uvisse. Måske har der, som så mange steder, først ligget en trækirke – vi véd det ikke. CT – BR 1669. Ovenstående initialer og årstal finder man på tårnets sydside. Årstallet henfører ikke til kirkens alder, men til en kraftig restaurering af tårnet. Bag initialerne skjuler sig navnene på Sandholts og kirkens ejere, Corfitz Trolle og Birgitte Rantzau.

De samme navne finder man på kirkens fine alterkalk i sølv, hvor en inskription fortæller, at den er givet som gave til Sandholts Lyndelse kirke i 1664. Kalken har en højde på 16,6 cm. og en sekskantet fod, hvorpå der er en dekoration, som forestiller Frelseren på korset. Selvom der i 1660’erne var flere anerkendte guldsmede i Odense, er denne kalk fremstillet af en kendt guldsmed i København ved navn Nicolaus Arentzberg. På denne tid var der ikke meget kirkesølv tilbage i kirkerne. Hvad kongen ikke havde fået konfiskeret for at finansiere krigene mod svenskerne, havde svenskerne selv taget sig kærligt af. I det hele taget var den en streng tid at være dansker, også for beboerne i Lyndelse og herremanden på Sandholt.

Krigen (1657-60) mod svenskerne var tabt, og landets økonomi lå i ruiner, og flere gårde i Lyndelse lå øde hen. Ved et statskup i 1660 havde kongen indført enevælde i Danmark og frataget adelen nogle af dens privilegier (håndfæstningens ophør). Om Corfitz Trolle véd vi, at han var højt estimeret og havde titel af gehejmeråd, d.v.s. kongens fortrolige rådgiver uden for rigsrådet. Han var tillige skoleherre (forstander) på Herlufsholm, men han havde en elendig økonomi. På Sandholt havde han i flere år Henrik Wrangel som bestyrer. Henrik Wrangel var tysker og en stor spekulant og en stor bedrager og et dyrt bekendtskab for Corfitz Trolle.

I 1666 lånte han 1000 rigsdaler mod pantsættelse af 5 gårde i Lyndelse. I 1672 lånte han yderligere 1000 rigsdaler mod pantsættelse af 2 gårde i Tørringe og 3 i Lyndelse. Senere pantsættes hele Sandholt for 3200 rigsdaler. Ved hans død er alt hans gods pantsat og en af hans kreditorer, Konrad Hesse, overtog Sandholt. Om Birgitte Rantzau forlød det, at hun ”passerede for den dejligste”, men senere mistede sin forstand. I frk. Sperlings optegnelser over begravede i krypten under Sandholts Lyndelse kirke, skriver hun, at der er to kister af Trolle-familien. Om det er Corfitz Trolle og Birgitte Rantzau, vides ikke.

Corfitz Trolle var oldebarn af Erik Rud, som i 1560 fik patronatsret over Sandholts Lyndelse kirke. Årstallet 1669 på tårnet kan samtidig markere afslutningen på en æra i Sandholts Lyndelse kirkes historie, hvor Rud-slægten øvede stor indflydelse på kirken, på bygninger såvel som inventar.