©  Foto:

Skallingen og Langli – den nordligste ø i Vadehavet

Få steder i Danmark finder man et så stort og uberørt landskab som her. Halvøen, Skallingen, har 2000 ha enestående natur, og er en del af Nationalpark Vadehavet.  Mod vest ligger klitterne, der beskytter mod Vesterhavet. Mod øst breder de store, flade enge sig ud mod Ho Bugt og Vadehavet.

Hver sommer græsser kreaturer engene. Der er en afmærket vandrerrute fra informations- og madpakkehuset, Vogterhuset, til sydspidsen af Skallingen. I udkanten af Ho Plantage, lige inden man kører ud på Skallingen, lå tidligere fiskerlejet Sønderside, som dengang var et af Jyllands største. Fiskerlejet forsvandt fuldstændigt ved stormfloden i 1634.

Øen, Langli, er 80 ha stor og består overvejende af strandenge og strandoverdrev samt gamle grå klitter. Fra omkring 1840 til 1913 var der fast bosætning, som levede af landbrug, jagt og fiskeri. Øen er den nordligste og den fuglerigeste ø i Nationalpark Vadehavet. Øen blev købt af staten i 1982 og fik naturreservatstatus. Øen er derfor åben for offentligheden fra 16. juli til 15. september. Adgangsreglerne til øen skal respekteres af hensyn til ynglefuglene. Der arrangeres guidede vandre- og køreture til øen i åbningsperioden. Bemærk tidevandskalenderen for adgang til øen.