©  Foto:

Tiselholt

Navnet Tiselholt betyder skoven med tidsler, og gården fik sit navn efter den jord, hvorpå den blev bygget.

Første gang, Tiselholt blev nævnt, er i kilder fra 1525, hvor gården var ejet af Kjeld Hansen. Hans enke Dorothea Mikkelsdatter Akeleye overtog senere gården og bragte den ind i sit andet ægteskab med Jakob Brockenhuus, der fra 1537 til sin død i 1546 arbejdede som landsdommer på Fyn.

Tiselholts trefløjede hovedbygning ligger omgivet af voldgrave mod nord, øst og syd. Den nuværende hovedbygning er opført 1874-1876 og er i store træk en kopi af den sjællandske renæssancegård Lystrup. Den H-formede hovedbygning består af en hovedfløj og to korte tværstillede sidefløje med kamtakkede gavlspidser. Kamtakkerne - der er et nygotisk indslag - er det eneste element, der tydeligt adskiller Tiselholt fra Lystrup.

Den oprindelige hovedbygning lå et stykke vest for den nuværende gård. Efter gården blev brændt af under Grevens Fejde (1534-1536), blev en ny hovedbygning opført på et voldsted øst for den oprindelige gårds beliggenhed. 

Slottet er ikke åbent for offentligheden.